Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Maar opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Dan is het belangrijk dat u ergens terecht kunt met uw vraag. Als u advies, extra hulp of ondersteuning nodig hebt, dan kunt u bij ons Sociaal Team terecht.

Omgeving

U kunt bij vragen en problemen over opvoeden en opgroeien eerst een beroep doen op uw omgeving: buren, familie of vrienden. U kunt het ook bespreken met bijvoorbeeld uw huisarts. Komt u er niet uit? Dan helpt het Sociaal Team u graag verder.

Wat doet het Sociaal Team?

Het Sociaal Team helpt u met uw vragen en problemen en kan er ook voor zorgen dat (ouders van) kinderen met gedrags- en psychische problemen of met een beperking begeleiding krijgen. Voor elk gezin dat om hulp vraagt is er één contactpersoon en één plan.

Samenwerking

Het Sociaal Team werkt - als dit nodig is - ook nauw samen met het consultatiebureau, de schoolarts, leerkrachten en begeleiders.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Dat kan alleen naar jeugdhulp waar de gemeente een contract mee heeft. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Zorg in natura of pgb

Met een medewerker van het Sociaal Team kijkt u of en op welke manier de hulp voor uw kind vergoed wordt. Dat kan bestaande hulp zijn die de gemeente heeft ingekocht of bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het Sociaal Team.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat u als ouder of als kind de mogelijkheid krijgt om samen met familie, vrienden en anderen in uw sociale omgeving een familiegroepsplan op te stellen. In dit plan geeft u aan hoe u zelf de vraag of het probleem in uw gezin wilt oplossen. U kunt daarbij ook onafhankelijke ondersteuning krijgen. Meer informatie kunt krijgen bij het Sociaal Team.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod